Wspieraj Marsz dla Życia i Rodziny
Jeśli Twoje dziecko zmarło przed urodzeniem… O formalnościach związanych z pogrzebem i świadczeniami.
Dziecko martwo urodzone – jak każdy człowiek – ma prawo do pogrzebu.

1. Formalności w zakładzie opieki zdrowotnej ( szpital, przychodnia )
Jeśli dziecko urodziło się martwe, rodzice mogą odebrać jego ciało za pośrednictwem firmy pogrzebowej.
Niezależnie od długości trwania ciąży, pracownik szpitala powinien wystawić pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka martwego. Szpital ma obowiązek przekazać zgłoszenie do Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 3 dni. Dokument ten nie jest dokumentacją medyczną, dlatego nie ma w nim zastosowania rozróżnienie na poronienie i poród przedwczesny. W świetle prawa polskiego są to zawsze narodziny dziecka.
Przy wypisywaniu zgłoszenia urodzenia należy pamiętać, że wszystkie rubryki muszą być wypełnione, tzn. koniecznie musi być wpisana płeć dziecka, określenie długości trwania ciąży, waga i długość dziecka. Jeśli nie można określić płci dziecka, szpital wystawia kartę zgonu do celów pochówkowych. Na jej podstawie rodzice mogą pochować dziecko na cmentarzu, na własny koszt. Jeśli tego nie uczynią, ciało dziecka zostanie pochowane we wspólnej mogile.

2. Rejestracja w Urzędzie Stanu Cywilnego
Aby zarejestrować dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego, rodzice lub jedno z nich (jeśli są małżeństwem) stawiają się w urzędzie. Należy zabrać ze sobą:
zgłoszenie urodzenia dziecka (wystawione przez szpital),
dowody osobiste,
akt małżeństwa.
Jeśli matka nie pozostaje w małżeństwie, powinna przedłożyć akt urodzenia (jeśli jest panną), akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (jeśli jest rozwódką), lub akt zgonu współmałżonka (jeśli jest wdową).
Aktów nie trzeba przedkładać, jeżeli są sporządzone w tym samym urzędzie, gdzie rejestrujemy urodzenie. Urząd Stanu Cywilnego sporządza akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe i wydaje rodzicom 3 odpisy zupełne (nie wystawia się aktu zgonu).

3. Formalności pogrzebowe
Obecnie rodzice mają prawo pochować swoje dziecko, które urodziło się martwe, bez względu na czas trwania ciąży. Jeśli rodzice rezygnują z tego prawa, obowiązek pogrzebu spada na gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu (art. 10 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych).
Jeśli rodzice pragną pogrzebu katolickiego, powinni zgłosić się w swojej parafii z odpisem zupełnym aktu urodzenia lub kartą zgonu i prosić o pogrzeb dziecka nieochrzczonego. Rytuał pogrzebowy przewiduje pogrzeb w obecności ciała dziecka.
Jeśli lekarz nie wydał pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka , tylko wystawił kartę zgonu do celów pochówkowych, pochówek dokonywany jest na koszt własny rodziców. W tym przypadku matka dziecka nie może otrzymać urlopu ani zasiłku macierzyńskiego, nie jest wypłacany również zasiłek pogrzebowy.
Warto pamiętać, że prawo do pochowania zwłok ma każdy, kto się do tego dobrowolnie zobowiąże.

4. Formalności związane ze świadczeniami.
ZUS powinien wypłacić rodzicom lub osobom, które pochowały dziecko, zasiłek pogrzebowy po przedłożeniu stosownego wniosku i odpisu aktu urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe. Kodeks Pracy przewiduje ośmiotygodniowy urlop macierzyński dla pracownicy, której dziecko urodziło się martwe. Realizacja tego uprawnienia uzależniona jest od sporządzenia aktu urodzenia dziecka w USC.

5. Firmy ubezpieczeniowe.
Niekiedy firmy ubezpieczeniowe odmawiają wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia na wypadek urodzenia martwego dziecka, na podstawie medycznego rozróżnienia między poronieniem (przed 22. tygodniem życia dziecka) a narodzinami. Jeśli jednak stosowna klauzula nie została umieszczona w warunkach ubezpieczenia, odmowa taka jest bezprawna, gdyż zgodnie z obowiązującym prawem wiek dziecka nie ma znaczenia dla stwierdzenia jego narodzin.